Jak vyrábíme varné nádrže? Vše závisí na kvalitě a systému.


 

Proces výroby pivní tanky v Czech brewery system s.r.o.

 

1. Jednání se zákazníkem a podpis smlouvy

Na začátku náš obchodník vyjednává se zákazníkem o všech parametrech potřebných nádrží na pivo (nebo nádrží pro cider, víno nebo jiná zařízení na výrobu nápojů). Konečnými dokumenty tohoto setkání jsou objednávka nebo kupní smlouva, včetně soupisu technických parametrů nádrží, jejich vybavení, požadované kvality a výkresů. Výroba tanků bude zahájena až poté, co zákazník potvrdí podepsáním všech zmíněných dokumentů a zaplatí zálohu podle poskytnuté proforma faktury. Součástí tohoto setkání může být prezentační návštěva pivovaru, který je vybaven námi vyrobenou technologií.

 

2. Příprava materiálů a součástí pro výrobu nádrží

Veškeré materiály a komponenty potřebné k výrobě nádrží objednáváme v souladu s objednávkou zákazníka. Dodaný materiál a komponenty jsou poté důkladně zkontrolovány naším manažerem nákupu a prodeje. Pokud kvalita a dokumentace materiálů neodpovídá požadovaným parametrům zákazníka, deklarujeme nevyhovující materiál a zajistíme náhradní materiál v požadované kvalitě.

 

3. Výroba a povrchová úprava polotovarů

Výrobní proces pivní nádrže začíná výrobou polotovarů, tj. Částí, ze kterých je sestaven konečný výrobek. Tato výrobní fáze zahrnuje zejména následující výrobní operace:

  • Povrchová úprava klenutého dna - broušení, leštění
  • Řezání plechů na požadované rozměry - válcové vnitřní a vnější plechy nádrží, kuželové vnitřní a vnější části nádrží, výztužné plechy.
  • Spalování speciálních dílů složitějšími rozměry pomocí laserového paprsku: obruče, výztuhy, zvedací úchyty apod.
  • Ohýbání plechů na ohýbacím lisu nebo ohýbacím stroji: kryty indikátorů hladiny, speciální armatury apod.
  • Řezání trubek na požadované rozměry - podpěrné patky a nohy nádrže, tvarovky potrubí, spojovací tvarovky, další prvky potrubí
  • Ohýbání vnitřních a vnějších plechů na kruhové tvary - válcové a kuželové části varných nádrží, průlezy, chladicí duplikátory
  • Svařování elementárních dílů do větších celků - tělesa tlakové nádoby, sady indikátorů hladiny, nožní sestavy, montážní sestavy, potrubní sestavy, sestavy poklopů, svařování duplikačních chladicích kanálů na tlakových nádobách
  • Dokončovací povrchové úpravy vnitřních povrchů nádrží - broušení a leštění vnitřních svarů tlakové nádoby, dokončování svarů ventilů a armatur

 

4. Tlakové zkoušky vnitřního zásobníku

Testy tlakových nádob jsou kritickou fází výroby pivních tanků. Vnitřní nádrž, která je vybavena všemi armaturami, se nejprve natlakuje vzduchem na vyšší než požadovaný maximální tlak. Poté jsou detekční netěsnosti a svary detekovány pomocí detekční kapaliny. Ty se poté opraví a zkouška tlaku vzduchu se opakuje, dokud nebude možné více zjistit únik. Stejný test se opakuje s chladicími duplikátory, což jsou kanály, kterými protéká chladicí kapalina. Poté se za přítomnosti inspektora českého certifikačního orgánu TÜV SÜD naplní tlaková nádoba a duplikátory vodou pro hlavní tlakovou zkoušku nádrže, což je obvykle 1.5násobek maximálního tlaku, pro který je tlaková nádoba dimenzována. Pokud je tlaková zkouška nádrže bez úniků, získá nádrž originální certifikát tlakové nádoby, číselné označení a tzv. „Pas tlakové nádoby“, což je dokument, ve kterém jsou uvedeny všechny údaje o použití, opravách a prohlídkách tlakové nádoby bude psáno po celou dobu životnosti nádrže. V opačném případě budou provedeny opravy zjištěných nedostatků a bude se opakovat tlaková zkouška za přítomnosti inspektora.

 

5. Sestavení polotovarů do konečného produktu

Sestavování nádrží z předprodukovaných polotovarů je fáze výroby, kdy pivní tanky již získávají konečnou podobu. Nádrže jsou pokryty vnějšími plechy opatřenými demontovatelnými armatury. Nádrže jsou vyplněny izolací PUR pěnou v meziprostoru mezi vnitřním a vnějším pláštěm. Konečná úprava svarů a povrchů, čištění nádrží a všech ventilů bude provedena jako poslední práce na nádrži.

 

6. Příprava tanku na expedici

Hotové cisterny jsou zabaleny do obalového materiálu tak, aby nemohlo dojít k poškození nádrže a jejích částí během přepravy. V případě, že nádrže nelze přepravit ve svislé poloze, jsou nádrže umístěny v přepravních paletách, které jsou přizpůsobeny specifickým rozměrům nádrží. Všechny odnímatelné armatury jsou zabalené odděleně, aby se snížila možnost jejich poškození, což je také dobré pro zjednodušení manipulace s nádrží během přepravy.

 

7. Dodání hotových cisteren zákazníkovi

Nakládání cisteren na ložnou plochu nákladního automobilu a jejich bezpečné připevnění s ohledem na bezpečnost přepravy je poslední operací. Přeprava cisteren k zákazníkovi ukončuje výrobní proces. V případě, že jsou nádrže instalovány na straně zákazníka, je v rámci naší služby zahrnuta přeprava nádrží k zákazníkovi.

 


 

Více o nás:

Sedm pilířů kvality Czech brewery system s.r.o.